Browse Source

update dataset

pull/237/merge
Deploy Bot 1 month ago
parent
commit
ce5f14d3d0
 1. 20
    dati/anagrafica-vaccini-summary-latest.csv
 2. 170
    dati/anagrafica-vaccini-summary-latest.json
 3. 2
    dati/last-update-dataset.json
 4. 2485
    dati/somministrazioni-vaccini-latest.csv
 5. 2
    dati/somministrazioni-vaccini-latest.json
 6. 18550
    dati/somministrazioni-vaccini-summary-latest.csv
 7. 261476
    dati/somministrazioni-vaccini-summary-latest.json
 8. 40
    dati/vaccini-summary-latest.csv
 9. 48
    dati/vaccini-summary-latest.json

20
dati/anagrafica-vaccini-summary-latest.csv

@ -1,11 +1,11 @@
eta,totale,m,f,d1,d2,dpi,db1,dbi,db2,ultimo_aggiornamento
05-11,2574027,1319603,1254424,1310305,1183977,79745,0,0,0,2022-05-23
12-19,9725948,5010203,4715745,3822949,3652663,171091,2079031,214,0,2022-05-23
20-29,14763953,7709469,7054484,5382207,5136724,248908,3994730,1352,32,2022-05-23
30-39,15907121,8134107,7773014,5796506,5536188,251230,4320354,2738,105,2022-05-23
40-49,20636917,10267782,10369135,7340464,7016726,324439,5948040,6998,250,2022-05-23
50-59,24278653,11960558,12318095,8431575,7940957,373547,7515077,16782,715,2022-05-23
60-69,19802660,9614529,10188131,6816057,6311114,247480,6365164,60513,2332,2022-05-23
70-79,16454777,7709187,8745590,5561173,5360263,165732,5274889,86746,5974,2022-05-23
80-89,10916816,4533631,6383185,3533843,3483649,80273,3321706,44020,453325,2022-05-23
90+,2454460,729230,1725230,820765,795767,20968,694800,8061,114099,2022-05-23
05-11,2574693,1319925,1254768,1310381,1184318,79994,0,0,0,2022-05-23
12-19,9727283,5010874,4716409,3822961,3652824,171173,2080108,217,0,2022-05-23
20-29,14765357,7710111,7055246,5382234,5136802,248935,3995990,1364,32,2022-05-23
30-39,15908814,8134760,7774054,5796515,5536278,251285,4321873,2757,106,2022-05-23
40-49,20638657,10268520,10370137,7340468,7016821,324491,5949570,7051,256,2022-05-23
50-59,24280506,11961445,12319061,8431564,7941076,373606,7516605,16919,736,2022-05-23
60-69,19805337,9615941,10189396,6816061,6311217,247520,6366288,61810,2441,2022-05-23
70-79,16458066,7710881,8747185,5561170,5360315,165765,5275802,88764,6250,2022-05-23
80-89,10929933,4539324,6390609,3533874,3483701,80281,3322336,45381,464360,2022-05-23
90+,2458045,730232,1727813,820781,795784,20973,694963,8373,117171,2022-05-23

1 eta totale m f d1 d2 dpi db1 dbi db2 ultimo_aggiornamento
2 05-11 2574027 2574693 1319603 1319925 1254424 1254768 1310305 1310381 1183977 1184318 79745 79994 0 0 0 2022-05-23
3 12-19 9725948 9727283 5010203 5010874 4715745 4716409 3822949 3822961 3652663 3652824 171091 171173 2079031 2080108 214 217 0 2022-05-23
4 20-29 14763953 14765357 7709469 7710111 7054484 7055246 5382207 5382234 5136724 5136802 248908 248935 3994730 3995990 1352 1364 32 2022-05-23
5 30-39 15907121 15908814 8134107 8134760 7773014 7774054 5796506 5796515 5536188 5536278 251230 251285 4320354 4321873 2738 2757 105 106 2022-05-23
6 40-49 20636917 20638657 10267782 10268520 10369135 10370137 7340464 7340468 7016726 7016821 324439 324491 5948040 5949570 6998 7051 250 256 2022-05-23
7 50-59 24278653 24280506 11960558 11961445 12318095 12319061 8431575 8431564 7940957 7941076 373547 373606 7515077 7516605 16782 16919 715 736 2022-05-23
8 60-69 19802660 19805337 9614529 9615941 10188131 10189396 6816057 6816061 6311114 6311217 247480 247520 6365164 6366288 60513 61810 2332 2441 2022-05-23
9 70-79 16454777 16458066 7709187 7710881 8745590 8747185 5561173 5561170 5360263 5360315 165732 165765 5274889 5275802 86746 88764 5974 6250 2022-05-23
10 80-89 10916816 10929933 4533631 4539324 6383185 6390609 3533843 3533874 3483649 3483701 80273 80281 3321706 3322336 44020 45381 453325 464360 2022-05-23
11 90+ 2454460 2458045 729230 730232 1725230 1727813 820765 820781 795767 795784 20968 20973 694800 694963 8061 8373 114099 117171 2022-05-23

170
dati/anagrafica-vaccini-summary-latest.json

@ -59,12 +59,12 @@
{
"index":0,
"eta":"05-11",
"totale":2574027,
"m":1319603,
"f":1254424,
"d1":1310305,
"d2":1183977,
"dpi":79745,
"totale":2574693,
"m":1319925,
"f":1254768,
"d1":1310381,
"d2":1184318,
"dpi":79994,
"db1":0,
"dbi":0,
"db2":0,
@ -73,127 +73,127 @@
{
"index":1,
"eta":"12-19",
"totale":9725948,
"m":5010203,
"f":4715745,
"d1":3822949,
"d2":3652663,
"dpi":171091,
"db1":2079031,
"dbi":214,
"totale":9727283,
"m":5010874,
"f":4716409,
"d1":3822961,
"d2":3652824,
"dpi":171173,
"db1":2080108,
"dbi":217,
"db2":0,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z"
},
{
"index":2,
"eta":"20-29",
"totale":14763953,
"m":7709469,
"f":7054484,
"d1":5382207,
"d2":5136724,
"dpi":248908,
"db1":3994730,
"dbi":1352,
"totale":14765357,
"m":7710111,
"f":7055246,
"d1":5382234,
"d2":5136802,
"dpi":248935,
"db1":3995990,
"dbi":1364,
"db2":32,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z"
},
{
"index":3,
"eta":"30-39",
"totale":15907121,
"m":8134107,
"f":7773014,
"d1":5796506,
"d2":5536188,
"dpi":251230,
"db1":4320354,
"dbi":2738,
"db2":105,
"totale":15908814,
"m":8134760,
"f":7774054,
"d1":5796515,
"d2":5536278,
"dpi":251285,
"db1":4321873,
"dbi":2757,
"db2":106,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z"
},
{
"index":4,
"eta":"40-49",
"totale":20636917,
"m":10267782,
"f":10369135,
"d1":7340464,
"d2":7016726,
"dpi":324439,
"db1":5948040,
"dbi":6998,
"db2":250,
"totale":20638657,
"m":10268520,
"f":10370137,
"d1":7340468,
"d2":7016821,
"dpi":324491,
"db1":5949570,
"dbi":7051,
"db2":256,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z"
},
{
"index":5,
"eta":"50-59",
"totale":24278653,
"m":11960558,
"f":12318095,
"d1":8431575,
"d2":7940957,
"dpi":373547,
"db1":7515077,
"dbi":16782,
"db2":715,
"totale":24280506,
"m":11961445,
"f":12319061,
"d1":8431564,
"d2":7941076,
"dpi":373606,
"db1":7516605,
"dbi":16919,
"db2":736,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z"
},
{
"index":6,
"eta":"60-69",
"totale":19802660,
"m":9614529,
"f":10188131,
"d1":6816057,
"d2":6311114,
"dpi":247480,
"db1":6365164,
"dbi":60513,
"db2":2332,
"totale":19805337,
"m":9615941,
"f":10189396,
"d1":6816061,
"d2":6311217,
"dpi":247520,
"db1":6366288,
"dbi":61810,
"db2":2441,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z"
},
{
"index":7,
"eta":"70-79",
"totale":16454777,
"m":7709187,
"f":8745590,
"d1":5561173,
"d2":5360263,
"dpi":165732,
"db1":5274889,
"dbi":86746,
"db2":5974,
"totale":16458066,
"m":7710881,
"f":8747185,
"d1":5561170,
"d2":5360315,
"dpi":165765,
"db1":5275802,
"dbi":88764,
"db2":6250,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z"
},
{
"index":8,
"eta":"80-89",
"totale":10916816,
"m":4533631,
"f":6383185,
"d1":3533843,
"d2":3483649,
"dpi":80273,
"db1":3321706,
"dbi":44020,
"db2":453325,
"totale":10929933,
"m":4539324,
"f":6390609,
"d1":3533874,
"d2":3483701,
"dpi":80281,
"db1":3322336,
"dbi":45381,
"db2":464360,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z"
},
{
"index":9,
"eta":"90+",
"totale":2454460,
"m":729230,
"f":1725230,
"d1":820765,
"d2":795767,
"dpi":20968,
"db1":694800,
"dbi":8061,
"db2":114099,
"totale":2458045,
"m":730232,
"f":1727813,
"d1":820781,
"d2":795784,
"dpi":20973,
"db1":694963,
"dbi":8373,
"db2":117171,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z"
}
]

2
dati/last-update-dataset.json

@ -1,3 +1,3 @@
{
"ultimo_aggiornamento": "2022-05-23T04:18:49.826578+00:00"
"ultimo_aggiornamento": "2022-05-23T17:17:16.923450+00:00"
}

2485
dati/somministrazioni-vaccini-latest.csv

File diff suppressed because it is too large Load Diff

2
dati/somministrazioni-vaccini-latest.json

File diff suppressed because one or more lines are too long

18550
dati/somministrazioni-vaccini-summary-latest.csv

File diff suppressed because it is too large Load Diff

261476
dati/somministrazioni-vaccini-summary-latest.json

File diff suppressed because it is too large Load Diff

40
dati/vaccini-summary-latest.csv

@ -1,22 +1,22 @@
area,dosi_somministrate,dosi_consegnate,percentuale_somministrazione,ultimo_aggiornamento,N1,N2,ISTAT,reg
ABR,2974713,3148883,94.5,2022-05-23,ITF,ITF1,13,Abruzzo
BAS,1271536,1316537,96.6,2022-05-23,ITF,ITF5,17,Basilicata
CAL,4112161,4272560,96.2,2022-05-23,ITF,ITF6,18,Calabria
CAM,12571126,13208047,95.2,2022-05-23,ITF,ITF3,15,Campania
EMR,10478616,10452847,100.2,2022-05-23,ITH,ITH5,8,Emilia-Romagna
ABR,2975039,3148883,94.5,2022-05-23,ITF,ITF1,13,Abruzzo
BAS,1271597,1316537,96.6,2022-05-23,ITF,ITF5,17,Basilicata
CAL,4112373,4272560,96.3,2022-05-23,ITF,ITF6,18,Calabria
CAM,12572211,13208047,95.2,2022-05-23,ITF,ITF3,15,Campania
EMR,10480351,10452847,100.3,2022-05-23,ITH,ITH5,8,Emilia-Romagna
FVG,2717005,2848780,95.4,2022-05-23,ITH,ITH4,6,Friuli-Venezia Giulia
LAZ,13513533,14577980,92.7,2022-05-23,ITI,ITI4,12,Lazio
LIG,3518627,3532212,99.6,2022-05-23,ITC,ITC3,7,Liguria
LOM,23998790,24449509,98.2,2022-05-23,ITC,ITC4,3,Lombardia
MAR,3372863,3558062,94.8,2022-05-23,ITI,ITI3,11,Marche
MOL,706823,717170,98.6,2022-05-23,ITF,ITF2,14,Molise
PAB,1114726,1177791,94.6,2022-05-23,ITH,ITH1,4,Provincia Autonoma Bolzano / Bozen
PAT,1246157,1209586,103.0,2022-05-23,ITH,ITH2,4,Provincia Autonoma Trento
PIE,10113893,10127893,99.9,2022-05-23,ITC,ITC1,1,Piemonte
PUG,9394191,9679308,97.1,2022-05-23,ITF,ITF4,16,Puglia
SAR,3778182,3882506,97.3,2022-05-23,ITG,ITG2,20,Sardegna
SIC,10424105,10892430,95.7,2022-05-23,ITG,ITG1,19,Sicilia
TOS,8824684,8954684,98.5,2022-05-23,ITI,ITI1,9,Toscana
UMB,2038637,2090589,97.5,2022-05-23,ITI,ITI2,10,Umbria
VDA,278390,281480,98.9,2022-05-23,ITC,ITC2,2,Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste
VEN,11066574,11518922,96.1,2022-05-23,ITH,ITH3,5,Veneto
LAZ,13517073,14577980,92.7,2022-05-23,ITI,ITI4,12,Lazio
LIG,3519013,3532212,99.6,2022-05-23,ITC,ITC3,7,Liguria
LOM,24014351,24449509,98.2,2022-05-23,ITC,ITC4,3,Lombardia
MAR,3373081,3558062,94.8,2022-05-23,ITI,ITI3,11,Marche
MOL,707193,717170,98.6,2022-05-23,ITF,ITF2,14,Molise
PAB,1114949,1177791,94.7,2022-05-23,ITH,ITH1,4,Provincia Autonoma Bolzano / Bozen
PAT,1246360,1209586,103.0,2022-05-23,ITH,ITH2,4,Provincia Autonoma Trento
PIE,10117989,10127893,99.9,2022-05-23,ITC,ITC1,1,Piemonte
PUG,9394842,9679308,97.1,2022-05-23,ITF,ITF4,16,Puglia
SAR,3778503,3882506,97.3,2022-05-23,ITG,ITG2,20,Sardegna
SIC,10424734,10892430,95.7,2022-05-23,ITG,ITG1,19,Sicilia
TOS,8825564,8954684,98.6,2022-05-23,ITI,ITI1,9,Toscana
UMB,2038867,2090589,97.5,2022-05-23,ITI,ITI2,10,Umbria
VDA,278401,281480,98.9,2022-05-23,ITC,ITC2,2,Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste
VEN,11067195,11518922,96.1,2022-05-23,ITH,ITH3,5,Veneto

1 area dosi_somministrate dosi_consegnate percentuale_somministrazione ultimo_aggiornamento N1 N2 ISTAT reg
2 ABR 2974713 2975039 3148883 94.5 2022-05-23 ITF ITF1 13 Abruzzo
3 BAS 1271536 1271597 1316537 96.6 2022-05-23 ITF ITF5 17 Basilicata
4 CAL 4112161 4112373 4272560 96.2 96.3 2022-05-23 ITF ITF6 18 Calabria
5 CAM 12571126 12572211 13208047 95.2 2022-05-23 ITF ITF3 15 Campania
6 EMR 10478616 10480351 10452847 100.2 100.3 2022-05-23 ITH ITH5 8 Emilia-Romagna
7 FVG 2717005 2848780 95.4 2022-05-23 ITH ITH4 6 Friuli-Venezia Giulia
8 LAZ 13513533 13517073 14577980 92.7 2022-05-23 ITI ITI4 12 Lazio
9 LIG 3518627 3519013 3532212 99.6 2022-05-23 ITC ITC3 7 Liguria
10 LOM 23998790 24014351 24449509 98.2 2022-05-23 ITC ITC4 3 Lombardia
11 MAR 3372863 3373081 3558062 94.8 2022-05-23 ITI ITI3 11 Marche
12 MOL 706823 707193 717170 98.6 2022-05-23 ITF ITF2 14 Molise
13 PAB 1114726 1114949 1177791 94.6 94.7 2022-05-23 ITH ITH1 4 Provincia Autonoma Bolzano / Bozen
14 PAT 1246157 1246360 1209586 103.0 2022-05-23 ITH ITH2 4 Provincia Autonoma Trento
15 PIE 10113893 10117989 10127893 99.9 2022-05-23 ITC ITC1 1 Piemonte
16 PUG 9394191 9394842 9679308 97.1 2022-05-23 ITF ITF4 16 Puglia
17 SAR 3778182 3778503 3882506 97.3 2022-05-23 ITG ITG2 20 Sardegna
18 SIC 10424105 10424734 10892430 95.7 2022-05-23 ITG ITG1 19 Sicilia
19 TOS 8824684 8825564 8954684 98.5 98.6 2022-05-23 ITI ITI1 9 Toscana
20 UMB 2038637 2038867 2090589 97.5 2022-05-23 ITI ITI2 10 Umbria
21 VDA 278390 278401 281480 98.9 2022-05-23 ITC ITC2 2 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste
22 VEN 11066574 11067195 11518922 96.1 2022-05-23 ITH ITH3 5 Veneto

48
dati/vaccini-summary-latest.json

@ -51,7 +51,7 @@
{
"index":0,
"area":"ABR",
"dosi_somministrate":2974713,
"dosi_somministrate":2975039,
"dosi_consegnate":3148883,
"percentuale_somministrazione":94.5,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -63,7 +63,7 @@
{
"index":1,
"area":"BAS",
"dosi_somministrate":1271536,
"dosi_somministrate":1271597,
"dosi_consegnate":1316537,
"percentuale_somministrazione":96.6,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -75,9 +75,9 @@
{
"index":2,
"area":"CAL",
"dosi_somministrate":4112161,
"dosi_somministrate":4112373,
"dosi_consegnate":4272560,
"percentuale_somministrazione":96.2,
"percentuale_somministrazione":96.3,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
"N1":"ITF",
"N2":"ITF6",
@ -87,7 +87,7 @@
{
"index":3,
"area":"CAM",
"dosi_somministrate":12571126,
"dosi_somministrate":12572211,
"dosi_consegnate":13208047,
"percentuale_somministrazione":95.2,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -99,9 +99,9 @@
{
"index":4,
"area":"EMR",
"dosi_somministrate":10478616,
"dosi_somministrate":10480351,
"dosi_consegnate":10452847,
"percentuale_somministrazione":100.2,
"percentuale_somministrazione":100.3,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
"N1":"ITH",
"N2":"ITH5",
@ -123,7 +123,7 @@
{
"index":6,
"area":"LAZ",
"dosi_somministrate":13513533,
"dosi_somministrate":13517073,
"dosi_consegnate":14577980,
"percentuale_somministrazione":92.7,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -135,7 +135,7 @@
{
"index":7,
"area":"LIG",
"dosi_somministrate":3518627,
"dosi_somministrate":3519013,
"dosi_consegnate":3532212,
"percentuale_somministrazione":99.6,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -147,7 +147,7 @@
{
"index":8,
"area":"LOM",
"dosi_somministrate":23998790,
"dosi_somministrate":24014351,
"dosi_consegnate":24449509,
"percentuale_somministrazione":98.2,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -159,7 +159,7 @@
{
"index":9,
"area":"MAR",
"dosi_somministrate":3372863,
"dosi_somministrate":3373081,
"dosi_consegnate":3558062,
"percentuale_somministrazione":94.8,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -171,7 +171,7 @@
{
"index":10,
"area":"MOL",
"dosi_somministrate":706823,
"dosi_somministrate":707193,
"dosi_consegnate":717170,
"percentuale_somministrazione":98.6,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -183,9 +183,9 @@
{
"index":11,
"area":"PAB",
"dosi_somministrate":1114726,
"dosi_somministrate":1114949,
"dosi_consegnate":1177791,
"percentuale_somministrazione":94.6,
"percentuale_somministrazione":94.7,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
"N1":"ITH",
"N2":"ITH1",
@ -195,7 +195,7 @@
{
"index":12,
"area":"PAT",
"dosi_somministrate":1246157,
"dosi_somministrate":1246360,
"dosi_consegnate":1209586,
"percentuale_somministrazione":103.0,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -207,7 +207,7 @@
{
"index":13,
"area":"PIE",
"dosi_somministrate":10113893,
"dosi_somministrate":10117989,
"dosi_consegnate":10127893,
"percentuale_somministrazione":99.9,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -219,7 +219,7 @@
{
"index":14,
"area":"PUG",
"dosi_somministrate":9394191,
"dosi_somministrate":9394842,
"dosi_consegnate":9679308,
"percentuale_somministrazione":97.1,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -231,7 +231,7 @@
{
"index":15,
"area":"SAR",
"dosi_somministrate":3778182,
"dosi_somministrate":3778503,
"dosi_consegnate":3882506,
"percentuale_somministrazione":97.3,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -243,7 +243,7 @@
{
"index":16,
"area":"SIC",
"dosi_somministrate":10424105,
"dosi_somministrate":10424734,
"dosi_consegnate":10892430,
"percentuale_somministrazione":95.7,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -255,9 +255,9 @@
{
"index":17,
"area":"TOS",
"dosi_somministrate":8824684,
"dosi_somministrate":8825564,
"dosi_consegnate":8954684,
"percentuale_somministrazione":98.5,
"percentuale_somministrazione":98.6,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
"N1":"ITI",
"N2":"ITI1",
@ -267,7 +267,7 @@
{
"index":18,
"area":"UMB",
"dosi_somministrate":2038637,
"dosi_somministrate":2038867,
"dosi_consegnate":2090589,
"percentuale_somministrazione":97.5,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -279,7 +279,7 @@
{
"index":19,
"area":"VDA",
"dosi_somministrate":278390,
"dosi_somministrate":278401,
"dosi_consegnate":281480,
"percentuale_somministrazione":98.9,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",
@ -291,7 +291,7 @@
{
"index":20,
"area":"VEN",
"dosi_somministrate":11066574,
"dosi_somministrate":11067195,
"dosi_consegnate":11518922,
"percentuale_somministrazione":96.1,
"ultimo_aggiornamento":"2022-05-23T00:00:00.000Z",

Loading…
Cancel
Save